Heimtier Bachelorarbeit zu UI & UX Design

M. Lüker, Heimtier Bachelorarbeit zu UI & UX Design, Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Lemgo, 2022.

Download
OA Marie_Lüker_Bachelorarbeit_Heimtier.pdf 5.62 MB
Bachelorarbeit | Veröffentlicht | Deutsch
Erscheinungsjahr
ELSA-ID

Zitieren

Lüker M. Heimtier Bachelorarbeit zu UI & UX Design. Lemgo: Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe; 2022.
Lüker, M. (2022). Heimtier Bachelorarbeit zu UI & UX Design. Lemgo: Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe.
Lüker M (2022) Heimtier Bachelorarbeit zu UI & UX Design. Lemgo: Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe.
Lüker, Marie. Heimtier Bachelorarbeit zu UI & UX Design. Lemgo: Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, 2022.
Lüker, Marie. 2022. Heimtier Bachelorarbeit zu UI & UX Design. Lemgo: Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe.
Lüker, Marie: Heimtier Bachelorarbeit zu UI & UX Design. Lemgo : Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, 2022
M. Lüker, Heimtier Bachelorarbeit zu UI & UX Design, Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Lemgo, 2022.
M. Lüker, Heimtier Bachelorarbeit zu UI & UX Design. Lemgo: Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, 2022.
Lüker, Marie. Heimtier Bachelorarbeit zu UI & UX Design. Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, 2022.
Lüker, Marie (2022): Heimtier Bachelorarbeit zu UI & UX Design, Lemgo.
Lüker M. Heimtier Bachelorarbeit zu UI & UX Design. Lemgo: Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe; 2022.
Alle Dateien verfügbar unter der/den folgenden Lizenz(en):
forms.bachelor_thesis.field.license.oa_license.label:
forms.bachelor_thesis.field.license.oa_license.text [...]
Volltext(e)
Access Level
OA Open Access
Zuletzt Hochgeladen
2022-02-25T12:26:47Z


Export

Markierte Publikationen

Open Data ELSA

Suchen in

Google Scholar